Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
Ochrona twoich danych jest dla nas bardzo ważna! Dlatego przestrzegamy ustawowe przepisy dotyczące ochrony danych (RODO) i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane. Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), a także pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

ATPOL Personal GmbH
Obermitterdorf 25
A-9113 Ruden

Telefon: +43 4234 50 270
Fax: +43 4234 50 270-29
E-Mail: info@atpol-personal.at
Strona WWW: www.atpol-personal.at

1. O jakie dane chodzi?

Wyrażenie „przetwarzanie danych” należy rozumieć jako Twoje dane osobowe. Są one określone w art. 4 ust. 1 RODO jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi zatem o wszystkie dane, które mają związek (bezpośredni lub pośredni) z Tobą, np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, aktywność użytkownika itp. Dane dotyczące stron lub usług internetowych, które nie są naszą własnością lub nie są przez nas administrowane, nie są objęte niniejszą polityką prywatności.

2. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Po pierwsze dlatego, że nie możemy tego obejść: W celu zawarcia z nami umowy konieczna jest znajomość Twoich danych podstawowych. Z drugiej zaś strony chcemy zapewnić Tobie jako klientowi możliwie najlepsze doświadczenie, dlatego staramy się ciągle ulepszać nasze usługi. Dane osobowe przetwarzamy zawsze zgodnie z ustawowymi przepisami. Oznacza to, że dane przetwarzane są tylko wtedy, gdy istnieje ku temu prawna podstawa, a w szczególności, gdy przetwarzanie danych jest wymagane do świadczenia przez nas usług wynikających z umowy lub do korzystania z usług serwisu internetowego lub jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa.

3. Kiedy i w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe?

Poniżej znajduje się przegląd wszystkich procesów, podczas których przetwarzane są dane osobowe dotyczące Ciebie.
 • 3.1. Świadczenie usług wynikających z umowy / rejestracja

  Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne i dane dotyczące umowy celem spełnienia naszych zobowiązań umownych i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • 3.2. Nawiązywanie z nami kontaktu

  Jeżeli kontakt jest nawiązywany za pomocą poczty elektronicznej, informacje zostaną przetworzone w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.
 • 3.3. Wizyta w naszym serwisie internetowym

  W trakcie korzystania z naszego serwisu internetowego lub usług mogą zostać wykorzystane przez nas lub naszych autoryzowanych dostawców usług pliki cookie lub podobne technologie. Zebrane w ten sposób informacje pomagają nam lepiej dostosować nasze usługi do potrzeb naszych klientów, aby były one lepsze i szybsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Kiedy uzyskujemy zgodę na prowadzenie operacji przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dla przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych osobowych wymaganych do podjęcia działań przedumownych. Dla przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie są nadrzędne wobec interesu wymienionego jako pierwszy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Usunięcie danych i okres ich przechowywania

Przechowywane u nas dane zostaną usunięte, jeżeli nie będą już niezbędne do celów, w których są przetwarzane i nie będą niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego. Jeżeli dane użytkowników nie zostaną usunięte, ponieważ będą niezbędne do innych celów, dla których istnieje prawnie uzasadniony interes, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dostęp do danych zostanie zablokowany i nie będą one przetwarzane do innych celów. Dotyczy to przykładowo danych użytkowników, dla których istnieje obowiązek przechowywania, wynikający z prawa handlowego lub podatkowego. Zgodnie z wymogami prawa, dane należy przechowywać przez okres 6 lat, stosownie do § 257 ust. 1 HGB (księgi rachunkowe, bazy danych, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, korespondencja handlowa, dokumenty księgowe itp.) oraz przez okres 10 lat, stosownie do § 147 ust.1 AO (książki, zapisy, sprawozdania sytuacyjne, dokumenty księgowe, korespondencja handlowa, dokumenty dotyczące opodatkowania itp.).

6. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Zapewniamy fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i zmianą. Te środki bezpieczeństwa obejmują zapory sieciowe, szyfrowanie danych i uważny wybór lokalizacji serwerów. Ponadto obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy posiadane przez nas dane osobowe są dokładne i aktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, które przekazujemy stronom trzecim w oparciu o autoryzowane przez Ciebie kojarzenie kont.

7. W jakich okolicznościach przekazujemy Twoje dane osobowe?

Przede wszystkim chcemy zapewnić, że nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie wypożyczamy danych osobowych. Dane są przekazywane tylko wtedy, gdy np. jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, gdy istnieje dla nas uzasadniony interes lub gdy mamy na to Twoją zgodę. Naszych kontrahentów dobieramy sumiennie i starannie i zobowiązujemy ich do ochrony danych zgodnie z wymogami prawa. Z tego powodu zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z innymi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe, zgodnie z art. 28 RODO.

8. Linki internetowe

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych usługodawców, za których treść my, ATPOL Personal GmbH, nie ponosimy odpowiedzialności i których niniejsza polityka prywatności nie obejmuje.

9. Inicjowanie obsługi serwisu internetowego i tworzenie plików dziennika

 • 9.1. Opis i zakres przetwarzania danych

  Natychmiast po załadowaniu naszego serwisu internetowego, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputera, z którego załadowano nasz serwis internetowy. Wówczas zbierane są następujące dane:
  • adres IP użytkownika
  • data i godzina wizyty
  • strony internetowe, poprzez które system użytkownika dociera do naszego serwisu internetowego
  Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.
 • 9.2. Podstawa prawna

  Podstawę prawną czasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • 9.3. Cel przetwarzania danych

  Czasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do załadowania strony internetowej w komputerze użytkownika. W tym celu Twój adres IP musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach dzienników ma na celu zapewnienie funkcjonalności serwisu internetowego. Ponadto dane służą do optymalizacji naszego serwisu internetowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych do celów marketingowych nie ma wówczas miejsca. Cele te stanowią dla nas uzasadniony interes jako podstawa do przetwarzania danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • 9.4. Okres przechowywania

  Dane zostaną usunięte, jeżeli nie będą już niezbędne do celów, w jakich je zebrano. W przypadku danych zbieranych w celu wywołania strony internetowej, dane są usuwane w momencie zakończenia danej sesji. W przypadku danych przechowywanych w plikach dziennika, usuwanie danych ma miejsce najpóźniej po upływie siedmiu dni. Możliwe jest również dodatkowe przechowywanie danych. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, dzięki czemu nie ma możliwości zidentyfikowania użytkownika wywołującego.
 • 9.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do usunięcia przetwarzanych danych

  Zbieranie danych celem przygotowania serwisu internetowego i ich przechowywanie w plikach dziennika jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisu internetowego. W konsekwencji użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu.

10. Pliki cookie

 • 10.1. Opis i zakres przetwarzania danych

   Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, przechowywane w przeglądarce internetowej lub zapisywane przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeżeli jako użytkownik uruchomisz stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w Twoim systemie operacyjnym. Plik ten zawiera niepowtarzalny ciąg znaków, który umożliwia identyfikację przeglądarki przy ponownym uruchomieniu strony internetowej. Pliki cookie nie są w stanie uruchamiać programów komputerowych ani przenosić wirusów na Twój komputer. Służą one temu, by oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza. Wyróżnia się 4 rodzaje plików cookie:
  • Pliki cookie sesyjne, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, umożliwiając nam powiązanie ze sobą Twoich działań podczas tej konkretnej sesji przeglądarki.
  • Pliki cookie trwałe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie pomiędzy sesjami przeglądarki, pozwalając nam rejestrować Twoje wybory lub działania na stronach internetowych.
  • Własne pliki cookie, czyli pliki cookie zapisywane przez odwiedzaną stronę internetową.
  • Pliki cookie stron trzecich, czyli pliki cookie tworzone przez stronę internetową podmiotu trzeciego i która nie jest stroną internetową odwiedzaną przez użytkownika.
   Wykorzystujemy pliki cookie, aby nasz serwis internetowy był bardziej przyjazny dla użytkownika. Niektóre elementy naszego serwisu internetowego wymagają, aby wykorzystywana przeglądarka była rozpoznawalna nawet po uruchomieniu innej strony internetowej. W tych technicznie niezbędnych plikach cookie zapisywane są następujące dane:
  • ustawienia językowe
  • informacje logowania
  Podczas uruchomienia naszego serwisu internetowego użytkownik jest informowany o wykorzystaniu plików cookie do celów analizy aktywności i otrzymuje zapytanie o zgodę na przetwarzanie w tych celach danych osobowych. Użytkownik ma wówczas możliwość zapoznania się z niniejszą polityką prywatności.
 • 10.2. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku zgody użytkownika, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie do celów analizy aktywności stanowi art. 6 ust. 1 lit. RODO.
 • 10.3. Cel przetwarzania danych

  Celem wykorzystywania technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Niektóre funkcje naszego serwisu internetowego mogą być nieaktywne bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawalna także po uruchomieniu innej strony internetowej. Pliki cookie są konieczne w przypadku następujących operacji:
  • migracja ustawień językowych
  • zapamiętywanie haseł
  Wykorzystywanie plików cookie do celów analizy aktywności ma na celu poprawę jakości naszego serwisu internetowego i jego treści. Poprzez pliki cookie do celów analizy aktywności dowiadujemy się, w jaki sposób serwis internetowy jest używany, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.
 • 10.4. Czas przechowywania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do usunięcia przetwarzanych danych

  Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze i przesyłane za jego pomocą do naszego serwisu internetowego. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Może się to odbywać automatycznie. Jeśli pliki cookie związane z naszym serwisem internetowym zostaną wyłączone, niektóre funkcje mogą być częściowo niedostępne. Napisz do nas, jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywane przez nas, ATPOL Personal GmbH, plików cookie.

11. Formularze kontaktowe, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

 • 11.1. Opis i zakres przetwarzania danych

  W naszym serwisie internetowym dostępne są formularze, które można wykorzystać do kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane podane w masce wprowadzania są do nas przesyłane i u nas przechowywane. W momencie wysyłania wiadomości przechowywane są również następujące dane:
  • adres poczty elektronicznej użytkownika
  • adres IP użytkownika
  W czasie operacji wysyłania wyświetlane jest zapytanie o zgodę na przetwarzanie danych wraz z odsyłaczem do niniejszej polityki prywatności. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego adresu e-mail. Wówczas przesłane za pomocą wiadomości e-mail dane osobowe użytkownika zostaną zapisane.
 • 11.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku zgody użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych przesyłanych w następstwie wysyłania wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt mailowy jest nawiązywany z myślą o zawarciu umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • 11.3 Cel przetwarzania danych

  Przetwarzanie danych osobowych podanych w masce wprowadzania odbywa się wyłącznie w celu rozpatrzenia kontaktu. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za uzasadniony interes, stanowiący podstawę przetwarzania danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane w czasie operacji wysyłania mają na celu zapobiec niewłaściwe wykorzystanie formularza kontaktowego i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.
 • 11.4 Okres przechowywania

  Dane zostaną usunięte, jeżeli nie będą już niezbędne do celów, w jakich je zebrano. W przypadku danych osobowych podanych w masce wprowadzania formularza kontaktowego i danych osobowych przesłanych pocztą elektroniczną, usunięcie to ma miejsce w momencie, w którym zakończył się dany dialog z użytkownikiem. Dialog uznaje się za zakończony, gdy istnieją przesłanki pozwalające wnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Dodatkowe dane osobowe zebrane w czasie operacji wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.
 • 11.5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do usunięcia przetwarzanych danych

  Użytkownik może w każdym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik nawiąże z nami kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdym momencie zgłosić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. Wówczas dialog nie może być kontynuowany. Następnie użytkownik otrzymuje instrukcje dotyczące cofnięcia zgody i złożenia sprzeciwu wobec przechowywania. Także wówczas, wszelkie dane osobowe zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.

12. Integracja usług i treści stron trzecich

W ramach naszej oferty internetowej, na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tzn. analizy aktywności, optymalizacji i ekonomiczności naszej oferty internetowej jako uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wykorzystujemy oferty zewnętrznych dostawców treści lub usług w celu skojarzenia ich treści i usług, np. nagrań wideo lub czcionek (określanych dalej jednakowo jako „treści”). W rezultacie zewnętrzni dostawcy tych treści są zawsze w posiadaniu adresów IP użytkowników, jako że wysyłanie przez nich treści do przeglądarek użytkowników jest możliwe tylko wtedy, gdy dysponują adresem IP tych użytkowników. Adres IP jest zatem wymagany do przedstawienia użytkownikowi tych treści. Staramy się wykorzystywać takie treści, których dostawcy wykorzystują adresy IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Ponadto dostawcy zewnętrzni mogą wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, znane również jako „web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe mogą służyć do analizy informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tego serwisu internetowego. Spseudonimizowane informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i obejmować między innymi techniczne informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, informacje o odsyłających stronach internetowych, informacje o czasie trwania wizyty oraz inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty internetowej, a także mogą być skojarzone z takimi informacjami obcego pochodzenia. Poniższa lista stanowi przegląd dostawców zewnętrznych i ich treści, a także odsyłaczy do ich polityk prywatności, zawierających dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych i — co już zostało wspomniane powyżej — informacje o możliwościach złożenia sprzeciwu (tzw. opt-out):
 • Czcionki pochodzące od zewnętrznego dostawcy — Google, Inc., https://www.google.com/fonts („Google Fonts”). Użycie czcionek Google Fonts odbywa się na podstawie korzystania z serwera w siedzibie Google (z reguły w Stanach Zjednoczonych). Polityka prywatności, Opt-Out
 • Mapy serwisu „Google Maps” pochodzące od zewnętrznego dostawcy — Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności, Opt-Out
 • Kod zewnętrzny pochodzący z JavaScript-Framework „jQuery”, udostępniony przez zewnętrznego dostawcę jQuery Foundation

13. Twoje prawa

Z chwilą rozpoczęcia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, stajesz się osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i masz następujące prawa względem administratora (tj. wobec nas):
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych.
Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych, które dotyczą Ciebie.

Znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego pracownika

Niezależnie od tego jak specyficzną i ciężką pracę wykonuje Twoja Firma możesz liczyć na naszą pomoc. Z pewnością znajdziemy odpowiednie osoby, które wraz z Twoim zespołem rozwiną skrzydła Twojej Firmy, a Ty sam będziesz mógł spokojnie zająć się tym co ważne.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
ATPOL Personal GmbH
Obermitterdorf 25 | A-9113 Ruden | Austria

FN 5Ol43Oy
ATPOL Personal GmbH
Zrealizowane z przez sakomedia