Ogólne Warunki Handlowe (OWH)
OWH regulujące wynajmowanie siły roboczej

  1. Zakres obowiązywania

 • 1.1. Niniejsze Ogólne warunki handlowe (OWH) regulują wszystkie stosunki prawne pomiędzy ATPOL Personal GmbH, zwaną dalej „Wynajmującym”, a zakładem zatrudniającym, zwanym dalej „Zatrudniającym”.
 • 1.2. Wynajmujący i Zatrudniający uzgadniają, że niniejsze OWH obowiązują nie tylko w odniesieniu do pierwszej czynności prawnej, ale także w odniesieniu do wszystkich kolejnych czynności prawnych, w szczególności dotyczy to kontynuacji zleceń i dodatkowych zleceń. Niniejsze OWH i inne postanowienia umowy szczegółowej obowiązują nadal, nawet jeżeli Wynajmujący wynajmie siłę roboczą na podstawie pierwotnie uzgodnionego lub zamierzonego terminu końcowego lub jeżeli zapytanie o wynajem siły roboczej miało formę ustną.
 • 1.3. Wynajmujący oświadcza, że umowy będzie zawierał wyłącznie na podstawie niniejszych OWH. Wszelkie inne warunki umowne Zatrudniającego nie mają zastosowania.
 • 1.4. Zatrudniający oświadcza poprzez podpisanie potwierdzenia zlecenia lub oferty Wynajmującego, że zgadza się z treścią niniejszych OWH. Zatrudniający przyjmuje do wiadomości, że na jego żądanie Wynajmujący udostępni mu w dowolnym momencie niniejsze OWH. Jeśli Wynajmujący posiada serwis internetowy, można w nim uzyskać dostęp do niniejszych OWH wraz z możliwością ich wydruku.
 • 1.5. Wprowadzane zmiany i uzupełnienia do niniejszych OWH i szczegółowej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony uznają, że nie istnieją żadne dodatkowe postanowienia, wykraczające poza niniejsze OWH.
 • 1.6. Pracownicy Wynajmującego nie są uprawnieni do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Zatrudniającego ani do inkasa.

  2. Zawarcie umowy

 • 2.1. Oferty Wynajmującego są niewiążące. Umowa zostaje zawarta poprzez podpisanie oferty lub potwierdzenie zlecenia przez Zatrudniającego lub poprzez przesłanie pisemnego potwierdzenia zlecenia Wynajmującego lub – bez podpisywania tych dokumentów – poprzez podjęcie zatrudnienia wynajętej siły roboczej.
 • 2.2. Dzień rozpoczęcia i czas trwania pracy, kwalifikacja wynajętej siły roboczej oraz miejsce wykonywanej pracy wynikają wyłącznie z dokumentów umownych, podpisanych przez obie strony lub z potwierdzenia zlecenia Wynajmującego.
 • 2.3. W przypadku wynajęcia na czas nieokreślony siły roboczej, Zatrudniający musi wypowiedzieć umowę na piśmie co najmniej na czternaście dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym danej siły roboczej, chyba że strony umowy wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie. Otrzymanie wiadomości o ostatnim dniu pracy na rzecz Wynajmującego jest wystarczające i decydujące.

  3. Zakres usług

 • 3.1. Wynajmujący zatrudnia siły robocze na wynajem podmiotom trzecim oraz we własnym zakresie udostępnia je Zatrudniającemu. Wynajmowanie odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszych OWH oraz z uwzględnieniem przepisów prawa, w szczególności austriackiej Ustawy o wynajmowaniu siły roboczej (AÜG).
 • 3.2. Przedmiotem wynajmowania siły roboczej jest zapewnienie siły roboczej, nie zaś świadczenie określonych usług. Wynajęta siła robocza pracuje pod kierownictwem Zamawiającego i stosuje się do jego poleceń. Zatrudniający odpowiada za wynajętą siłę roboczą. Wynajmujący nie gwarantuje żadnego pozytywnego wyniku pracy.
 • 3.3. Wynajmujący może w dowolnym momencie zastąpić podaną w dokumentach umownych lub już wynajętą siłę roboczą inną, równoważną siłą roboczą.

  4. Honorarium

 • 4.1. Wysokość honorarium wynika z oferty podpisanej przez Zatrudniającego lub z potwierdzenia zlecenia Wynajmującego. W przypadku udzielenia zlecenia bez uprzedniej oferty Wynajmującego, Wynajmujący może żądać wypłacenia równowartości honorarium, odpowiadającej jego przyjętym warunkom wynagradzania lub adekwatnego wynagrodzenia.
 • 4.2. Jeżeli po udzieleniu zlecenia postanowienia dotyczące wynagrodzenia za wynajętą siłę roboczą ulegną zmianie w wyniku ustawowej lub zbiorowej korekty umowy, Wynajmujący ma prawo do podwyższenia uzgodnionego honorarium w takim samym zakresie jak podwyższenie wynagrodzenia. Jeżeli siła robocza jest zatrudniona z zachowaniem uzgodnionego lub przewidywanego terminu końcowego świadczenia pracy, postanowienia dotyczące wynagrodzenia będą obowiązywać również po tym terminie.
 • 4.3. Honorarium podane w ofercie lub potwierdzeniu zlecenia jest należne wraz z ustawowym podatkiem VAT. O ile nie uzgodniono inaczej, Wynajmujący ma prawo rozliczać się w odstępach tygodniowych. Honorarium zostanie przekazane na rachunek bankowy Wynajmującego bez żadnych potrąceń i dodatkowych kosztów po uprzednim otrzymaniu faktury VAT.
 • 4.4. Jeżeli faktura VAT nie zostanie zakwestionowana na piśmie przez Zatrudniającego w ciągu 10 dni od daty jej otrzymania, zostanie ona uznana jako zaakceptowana i zatwierdzona w odniesieniu do naliczonych godzin i wysokości honorarium.
 • 4.5. W przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia Zatrudniający ma obowiązek wypłacić 12% odsetki w wymiarze rocznym, chyba że Wynajmujący zażąda wyższych odsetek. W przypadku dopuszczenia się zwłoki w wypłacie wynagrodzenia, Zatrudniający ma obowiązek zwrócić Wynajmującemu wszystkie koszty powstałe wskutek nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, koszty związane z nieterminową wypłatą wynagrodzenia i koszty poniesione w związku z nieterminową wypłatą wynagrodzenia, w szczególności wydatki na wezwania do wypłaty, wydatki związane z inkasem oraz wszelkie koszty adwokackie.
 • 4.6. Zatrudniający nie ma prawa do potrącania honorarium za wynajęcie siły roboczej w związku z jego żądaniami lub roszczeniami wobec Wynajmującego, chyba że żądania te zostały rozstrzygnięte sądownie na jego korzyść lub zostały zaakceptowane przez Wynajmującego na piśmie. Nie ma możliwości wstrzymania się z wypłatą należnego honorarium za wynajmowanie siły roboczej.
 • 4.7. Podstawę rozliczenia honorarium stanowią karty pracy (ewidencja czasu pracy), podpisane przez Zatrudniającego lub jego podwykonawców po zakończeniu godzin świadczenia pracy, w miejscu świadczenia pracy i co najmniej raz w tygodniu. Jeżeli karty pracy nie zostaną podpisane przez Zatrudniającego lub jego podwykonawców, Wynajmujący – o ile wynajmuje siłę roboczą podmiotom trzecim – ma prawo, ale nie jest zobowiązany do tego, aby na kartach pracy wiążący podpis złożył również klient Zatrudniającego. Jeżeli na kartach pracy podpis złożył Zatrudniający, jego podwykonawcy lub jego klient, liczbę godzin pracy uznaje się za prawnie wiążącą. W przypadku, gdy klient Zatrudniającego nie złoży podpisu na kartach pracy, podstawę rozliczenia stanowi ewidencja czasu pracy Wynajmującego. Ciężar dowodu potwierdzenia faktu, że godziny pracy podane w ewidencji czasu pracy Wynajmującego nie zostały faktycznie wypracowane, spoczywa na Zatrudniającym.

  5. Prawa i obowiązki Wynajmującego i Zatrudniającego

 • 5.1. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Ustawy o ochronie pracowników, Ustawy o wynajmowaniu siły roboczej, Ustawy o zatrudnianiu obcokrajowców oraz Ustawy o czasie pracy w aktualnie obowiązujących brzmieniach. Jeżeli Zatrudniający naruszy przepisy prawa, ma on obowiązek zwolnić Wynajmującego z wszelkiej odpowiedzialności za szkody i roszczenia.
 • 5.2. Na Zatrudniającym spoczywa obowiązek przyuczenia wynajętej siły roboczej, wydawania jej poleceń i nadzoru wobec niej, a także przyuczenia i poinstruowania siły roboczej w zakresie obsługi sprzętu i maszyn. Na wniosek Wynajmującego Zatrudniający musi przekazać pisemne dowody obowiązkowego przyuczenia lub wydawanych poleceń oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji.
 • 5.3. Zatrudniający będzie korzystał z wynajmowanej siły roboczej zgodnie z jej kwalifikacjami i zakresem obowiązków, uzgodnionymi w umowie szczegółowej. Zatrudniający zobowiązuje się nie wydawać sile roboczej poleceń wykonania pracy niezgodnej z jej kwalifikacjami.
 • 5.4. W czasie wykonywania pracy, Zatrudniający ma obowiązek zapewnić wynajmowanej sile roboczej dostęp do zamykanych szaf i pomieszczeń na rzeczy osobiste, w szczególności do przechowywania odzieży i wszelkich narzędzi ręcznych i innych elementów wyposażenia, będących własnością Wynajmującego.
 • 5.5. Jeżeli wynajmowana siła robocza nie przystąpi do wykonywania pracy z przyczyn niewynikających z winy Wynajmującego, Zatrudniający jest zobowiązany do wypłacenia pełnego wynagrodzenia. Dotyczy to również sytuacji, w których wynajmowana siła robocza nie przystąpiła do wykonywania pracy z powodu zdarzenia losowego.
 • 5.6. Zatrudniający zobowiązuje się nie werbować siły roboczej Wynajmującego, chyba że zawarta zostanie stosowna pisemna umowa pomiędzy Wynajmującym a Zatrudniającym.
 • 5.7. Zgodnie z § 9 AÜG, siła robocza nie jest wynajmowana zakładom dotkniętym przez strajk lub lokaut. Zatrudniający ma zatem obowiązek niezwłocznie poinformować Wynajmującego o tego typu zdarzeniach.
 • 5.8. Wynajmujący ma prawo do złożenia wizyty w miejscu świadczenia pracy w dowolnym momencie celem kontroli przestrzegania obowiązków Zatrudniającego i uzyskania niezbędnych informacji.
 • 5.9. Jeżeli siła robocza z jakiegokolwiek powodu nie przystąpi do wykonywania pracy lub nie zjawi się w uzgodnionym miejscu wykonywania pracy, Zatrudniający ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym Wynajmującego. W takich przypadkach Wynajmujący dołoży wszelkich starań, aby możliwie jak najszybciej oddać do dyspozycji zastępczą siłę roboczą.

  6. Przedterminowe rozwiązanie umowy

 • 6.1. Wynajmujący ma prawo do przedterminowego rozwiązania umowy bez zachowywania okresu wypowiedzenia, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione powody. Za uzasadniony powód uznaje się w szczególności sytuacje, w których – Zatrudniający pomimo ponagleń zalega z płatnością przez okres dłuższy niż siedem dni; – w zakładzie Zatrudniającego ma miejsce strajk lub został zastosowany lokaut; lub – świadczenie usługi wynajmowania siły roboczej przez Wynajmującego zostało przerwane wskutek działania siły wyższej albo choroby lub wypadku siły bądź sił roboczych.
 • 6.2. Niezależnie od prawa do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zwłoki w płatności Zatrudniającego, Wynajmujący jest zwolniony z obowiązku świadczenia jakiejkolwiek usługi i uprawniony do natychmiastowego odwołania wynajmowanych pracowników na koszt Zatrudniającego.
 • 6.3. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana przedterminowo z przyczyn leżących po stronie Zatrudniającego lub jeżeli z takiej przyczyny Wynajmujący odwoła swoich pracowników, Zatrudniający nie może dochodzić roszczeń wobec Wynajmującego, w szczególności z roszczeń tytułu gwarancji lub roszczeń odszkodowawczych.

  7. Rękojmia

 • 7.1. Wynajmujący zapewnia, że wynajmowani pracownicy wyrazili zgodę na udostępnienie podmiotom trzecim i są gotowi do podjęcia pracy. Wynajmujący jest zobowiązany wynajmować siłę roboczą ze specjalnymi kwalifikacjami, tylko kiedy informacja o takiej kwalifikacji została wyraźnie określona w ofercie podpisanej przez obie strony lub w potwierdzeniu zlecenia, w przeciwnym razie obowiązuje standardowa kwalifikacja.
 • 7.2. Wynajmujący zapewnia kwalifikacje jedynie dla tej siły roboczej, dla której ma możliwość potwierdzenia tych kwalifikacji za pomocą wglądu do jej świadectw pracy.
 • 7.3. Bezpośrednio po rozpoczęciu wynajmowania siły roboczej Zatrudniający jest zobowiązany dokonać kontroli wynajętej siły roboczej w odniesieniu do jej kwalifikacji i gotowości do podjęcia pracy. Jeżeli dana wynajmowana siła robocza nie spełnia uzgodnionych kwalifikacji lub nie jest gotowa do podjęcia pracy, należy zgłosić Zatrudniającemu w ciągu 48 godzin wszelkie nieprawidłowości na piśmie, w przeciwnym razie roszczenia z tytułu gwarancji i roszczenia odszkodowawcze nie będą mieć zastosowania.
 • 7.4. Jeśli występuje nieprawidłowość, za którą odpowiedzialny jest Wynajmujący, a Zatrudniający żąda jej zwalczenia w terminie, nieprawidłowość ta zostanie usunięta poprzez wymianę danej siły roboczej w możliwie najszybszym terminie.

  8. Odpowiedzialność cywilna

 • 8.1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone u Zatrudniającego lub podmiotów trzecich przez wynajmowaną siłę roboczą. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież lub użycie udostępnionych narzędzi, rysunków, wzorów, wyposażenia i innych przekazanych przedmiotów. Dotyczy to w szczególności powierzenia wynajmowanej sile roboczej środków pieniężnych, papierów wartościowych, cennych lub wrażliwych przedmiotów.
 • 8.2. Przed przystąpieniem do korzystania z pojazdów lub sprzętów, dla których wymagane jest zezwolenie lub upoważnienie, Zatrudniający ma obowiązek zweryfikować posiadanie tych zezwoleń lub upoważnień. Jeśli Zatrudniający tego nie uczyni, wyklucza się jakiegokolwiek rodzaju roszczenia wobec Wynajmującego.
 • 8.3. W przypadku odwołania lub wymiany siły roboczej wyklucza się wszelkie roszczenia wobec Wynajmującego. Jeżeli Zatrudniający odpowiada za przedterminowe rozwiązanie umowy lub odwołanie siły roboczej, ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za wynikające z tego niekorzyści. W takim przypadku Wynajmujący ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia do upływu przewidywanego lub uzgodnionego terminu końcowego wynajmowania siły roboczej.
 • 8.4. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania pracy, opóźnienia w przystąpieniu do wykonywania pracy, szczególnie w przypadku działania siły wyższej, choroby lub wypadku wynajmowanej siły roboczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i majątkowe, przerwy w produkcji oraz kary umowne, za które odpowiada Zatrudniający wobec swojego klienta.
 • 8.5. Ponadto odpowiedzialność ogranicza się do rażącego niedbalstwa i umyślnego działania Wynajmującego.
 • 8.6. Zatrudniający odpowiada wobec Wynajmującego za wszelkie szkody powstałe jako rezultat naruszenia jego zobowiązania umownego.

  9. Informacje ogólne

 • 9.1. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów pomiędzy Wynajmującym a Zatrudniającym jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wynajmującego. Wynajmujący ma również prawo wytoczenia powództwa przed sąd właściwości ogólnej według siedziby Zatrudniającego.
 • 9.2. Miejscem wykonania zobowiązania w odniesieniu do wynajmowania siły roboczej oraz płatności Zatrudniającego jest siedziba Wynajmującego.
 • 9.3. Zatrudniający i Wynajmujący zgadzają się na stosowanie prawa austriackiego, nawet jeżeli miejsce świadczenia pracy znajduje się poza granicami Austrii.
 • 9.4. Ewentualna nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień niniejszych OWH nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Strony umowy uzgadniają, że zamiast postanowień nieważnych lub nieskutecznych, obowiązywać będą takie postanowienia, które odpowiadają celowi postanowień nieważnych lub nieskutecznych.
 • 9.5. Zatrudniający ma obowiązek zgłoszenia Wynajmującemu na piśmie wszelkich zmian w firmie, zmian adresu, formy prawnej lub innych istotnych informacji..

Znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego pracownika

Niezależnie od tego jak specyficzną i ciężką pracę wykonuje Twoja Firma możesz liczyć na naszą pomoc. Z pewnością znajdziemy odpowiednie osoby, które wraz z Twoim zespołem rozwiną skrzydła Twojej Firmy, a Ty sam będziesz mógł spokojnie zająć się tym co ważne.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
ATPOL Personal GmbH
Obermitterdorf 25 | A-9113 Ruden | Austria

FN 5Ol43Oy
ATPOL Personal GmbH
Zrealizowane z przez sakomedia